Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Atra Elektra zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Atra Elektra worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Atra Elektra ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Atra Elektra.Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Atra Elektra dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere overheidsmaatregelen (denk hierbij aan milieu heffingen).

3.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepaling

3.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

3.5 deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

3.6 de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.7 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

4. Retourzendingen

4.1 Retourzendingen dienen eerst per e-mail aangemeld te worden onder vermelding van ordernummer of factuurnummer, waarna door verkoper het retouradres wordt opgegeven.  Zulks is afhankelijk van het product. Verzendkosten komen voor rekening van de afnemer, tenzij de verkoper de verkeerde goederen heeft geleverd.

5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. 
5.2 Tussen 2 en 3 weken na de vervaldag ontvangt de afnemer een aanmaning.
5.3 Betaalt men nog niet, dan volgt 2 a 3 weken na de eerste aanmaning een 2e aanmaning 
5.4 Indien men 8 weken na de eerste vervaldag nog niet tot betaling is overgegaan, wordt de op dat moment bestaande achterstand uit handen gegeven aan een deurwaarderskantoor. De hieruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen uiteraard voor rekening van de afnemer..

6. Levering

6.1 De door Atra Elektra opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de maximale leveringstermijn van 30 dagen is overschreden. Dit tenzij anders overeengekomen. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden of in overleg op nalevering te wachten.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Atra Elektra verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de afnemer over.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Atra Elektra daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering op de hoogte middels een e-mail.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Atra Elektra de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te crediteren.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Atra Elektra te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn. Kosten retourzending komen tlv klant.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Atra Elektra (dan wel door afnemer ingeschakelde derden), is Atra Elektra niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Atra Elektra.
9.2 De administratie van Atra Elektra geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de afnemer in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Atra Elektra in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk dan wel door te e-mailen mee te delen en zulks zonder dat Atra Elektra gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan R.J. de Pree B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met R.J. de Pree B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Atra Elektra vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Atra Elektra is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.3 De getoonde afbeeldingen in de webshop kunnen afwijken van het werkelijke product.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag.

13. Garantie

13.1 Atra Elektra garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
13.2 De onder lid 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
13.3 De onder lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een minimum periode van 12 maanden. Uitgebreidere informatie wat betreft de lengte van de garantie is hier terug te vinden.
13.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.
13.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
13.6 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet.